a hairdo or Sonia
a hairdo or Sonia

pastel on paper

a hairdo or Sonia

pastel on paper